Wethouder en raadsleden

Frits Harteveld

Iets over mijzelf

 

Samen met mijn vrouw Annemarie en onze vier kinderen in de leeftijd van 16, 14, 11 en 9 jaar (twee dochters en twee zonen) woon ik met veel plezier in Hoeven.

 

Ik ben milieukundige (Universiteit Utrecht) en heb daarnaast ook mijn onderwijsbevoegdheid gehaald. Ik heb gewerkt als bestuurlijk-juridisch medewerker bij een waterschap en vervolgens als afdelingscoördinator en docent geweest in het mbo-onderwijs. Daarna heb ik gewerkt in de profit-sector bij Elsevier Opleiding & Advies en vervolgens als bestuurssecretaris bij NHTV internationaal hoger onderwijs Breda.

 

Bestuurlijke ervaring heb ik onder andere opgedaan als lid van het schoolbestuur van Het Barlake en als lid van de Medezeggenschapsraad van De Reuzelaar, Hoeven.

 

Vanaf 2006 zit ik in de gemeenteraad namens Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks).

 

Als gevolg van een goede uitslag naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 maak ik sinds 15 mei 2014, namens onze partij, deel uit van het college van burgemeester en wethouders van onze gemeente. Naast onze partij maken ook het CDA, WOS en Lokaal Halderberge deel uit van deze coalitie.

 

Ik ben parttime wethouder (0,75 fte) en werk van maandag tot en met donderdag op het gemeentehuis. Mijn portefeuille bestaat uit:

  • bestuurlijke vernieuwing;

  • milieu/duurzaamheid;

  • economische zaken;

  • sociale zaken;

  • toerisme & recreatie.

Daarnaast heb ik ook twee projecten ´Basisnet Spoor´ en ´Reconstructie doorgaande route Oudenbosch´ in mijn portefeuille.

 

De onderwerpen van mijn portefeuille waren allemaal opgenomen in de top tien van ons verkiezingsprogramma.

 

Mijn inzet en betrokkenheid voor de komende vier jaar gaat onder andere uit naar de volgende zaken.

 

De kwaliteit van de democratie in Halderberge bewijstzich door de relatie tussen haar inwoners en het gemeentebestuur. Meer invloed en betrokkenheid van onze inwoners is nodig en nuttig. Samenwerken, elkaar respecteren en iedereen in zijn waarde laten, zijn hierbij sleutelbegrippen. Het is belangrijk dat er mogelijkheden zijn voor onze inwoners, (sport)verenigingen en ondernemers om zich actiever met politieke besluiten te kunnen bemoeien, maar ook om met initiatieven en ideeën te komen. Onze gemeente wil een impuls aan bestuurlijke vernieuwing geven. Onze gemeente is toe aan de volgende stap, namelijk het professionaliseren van burgerparticipatie en het stimuleren van overheidsparticipatie. We willen meer ruimte geven aan de inwoners, (sport)verenigingen en ondernemers, die willen meedenken met de plannen van de gemeente en aan de inwoners die zich willen inzetten voor hun buurt en hun wijk. Daar ga ik mij de komende jaren voor hard maken.

 

Ook wil ik mij inzetten voor een milieuvriendelijk Halderberge. Dit betekent meer aandacht voor een duurzame en milieuvriendelijke ontwikkeling of te wel meer aandacht voor people (sociaal: mensen), planet (ecologisch: milieu) en profit (economisch: winst) die in een balans moeten worden gecombineerd. Van belang hierbij is het stimuleren van het gebruik van zonnepanelen en LED-verlichting.

 

In de komende periode is het belangrijk dat het ondernemersklimaat in onze gemeente wordt geoptimaliseerd. In dit kader dient onze gemeentelijke economische visie te worden geactualiseerd in nauwe samenwerking en in goed overleg met onze ondernemers. Ook wil ik graag de ondernemers leren kennen door regelmatig op bedrijfsbezoek te gaan. Daarnaast dient de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid de komende periode een impuls te krijgen. Het is een uitdaging nieuwe bedrijven aan te trekken en bestaande bedrijven goed te faciliteren met bijzondere aandacht voor startende ondernemers. Maar ook een ondernemersloket en minder regeldruk staat de komende periode centraal. Ook daar ga ik mij de komende jaren voor inzetten.

 

Ten aanzien van sociale zaken geldt dat met de inwerkingtreding van de Participatiewet wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor de re-integratie en inkomensondersteuning van een grotere groep inwoners. Samen met 6 gemeenten (Roosendaal, Moerdijk, Zundert, Rucphen, Etten-Leur en Halderberge) gaan we samenwerken met de sociale diensten om zo veel mogelijk mensen aan regulier werk te krijgen. Speciale aandacht hebben we daarbij voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent een goede samenwerking met ondernemers en uiteraard met de WVS-groep. Alleen samen kunnen we zo veel mogelijk aan het werk krijgen. We gaan zoveel mogelijk instrumenten inzetten die de wet ons biedt, waarbij ‘maatwerk’ altijd het uitgangspunt is en zal blijven. Mensen aan het werk zien te krijgen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben is een uitdaging die ik graag aanga.

 

De komende periode willen we het toeristisch-recreatief klimaat van Halderberge versterken door gebruik te maken van de kennis en kunde die aanwezig is bij de Toeristische Initiatief Groep. In dit kader gaan we het gemeentelijk marketingplan actualiseren en daarbij wordt aansluiting gezocht bij de toeristische profilering in de regio. Als de gelegenheid zich voordoet willen we als gemeente toeristische trekkers, waaronder ook evenementen, faciliteren. Daar ga ik voor.

 

Heeft u vragen of suggesties, mijn telefoonnummer is 06-51316528     

of e-mail naar f.harteveld@halderberge.nl

 

 

Claudia van Domburgh

Mijn naam is Claudia van Domburgh-Leerves, 37 jaar, getrouwd met Antoine, moeder van een dochter van 15 en een zoon van 13. Geboren en getogen in Breda, en vanaf 1995 woonachtig in Oudenbosch.

 

Op het moment dat ik meer vrije tijd kreeg, kwam Progressief Halderberge met de oproep aan de “stille” leden om actief te worden. Met alles wat er op politiek gebied gaande is (rondweg, 100.000+ gemeentes, decentralisaties etc. etc.) heb je in mijn ogen twee keuzes. Je kunt van een afstandje meekijken, maar je kan ook actief mee gaan doen. Voor dat laatste heb ik gekozen! De ultieme vorm van burgerparticipatie, mee gaan doen dus! Vanaf dat moment (een klein jaar geleden) ben ik zeer actief betrokken bij Progressief Halderberge, en intussen ook voorzitter van de lokale afdeling van de PvdA.

 

Ik ben werkzaam bij het zakelijke klantcontactcenter van ons landelijke postbedrijf. Het grootste gedeelte van mijn werkzame tijd ben ik actief geweest in service en sales functies waarbij alles draait om communicatie. Nu ben ik senior/planner en ook in deze functie is een goede communicatie essentieel, net zo als in de (lokale) politiek. Burgerparticipatie bijvoorbeeld, dat hoog op de agenda van Progressief Halderberge staat, kun je alleen bereiken met een goede communicatie naar en zeker ook met je medeburgers.

 

Onze dochter zit nu op het Markland college in Oudenbosch, onze zoon op de Michaëlschool (middelbaar REC 4 onderwijs) in Boxtel. In Boxtel omdat hij doordeweeks niet meer thuis woont, maar (tijdelijk) in een orthopedagogisch behandel en expertisecentrum verblijft. De moeilijkste beslissing ooit die wij als ouders moesten nemen, maar gelukkig gaandeweg wel de juiste gebleken! Hij leert omgaan met al zijn onmogelijkheden maar vooral ook de mogelijkheden die met name zijn autisme en adhd met zich meebrengen.

 

Uiteraard is hier een heel traject aan hulpverlening en zorg aan vooraf gegaan. Daarbij hebben we soms veel hulp en steun ervaren van instanties, maar soms ook precies het tegenovergestelde (door de wirwar van instanties, aanvraagprocedures, wachtlijsten etc.). Hierdoor ben ik, helaas zou ik bijna zeggen, een ervaringsdeskundige geworden. Met de decentralisatie van o.a. jeugdzorg (taken worden overgeheveld van rijk naar gemeente) moet er in de toekomst veel geregeld worden op gemeente niveau. Op dit moment geeft dit nog veel onzekerheid bij eenieder die hiermee te maken heeft, maar het schept ook kansen. We kunnen actief mee gaan doen en denken, om de zaken zo goed mogelijk te regelen!

 

Graag wil ik me dan ook inzetten om deze (decentralisaties), maar ook andere zaken, met name op sociaal gebied zo goed mogelijk te organiseren in onze gemeente.

 

Heeft u vragen, mijn telefoonnummer is 06-14493243 of e-mail naar c.vandomburgh@halderberge.nl

 

 

 

 

 

Jan Zagers

 

Ik ben geboren en getogen in Hoeven, hier woon ik nog steeds en ik hoop dat dit nog vele jaren zo mag blijven.

 

Ik heb ook altijd in de gemeente Halderberge gewerkt: ongeveer 10 jaar in het algemeen maatschappelijk werk en daarna gedurende ruim 30 jaar bij de woningcorporatie Bernardus Wonen in Oudenbosch. Ik ken de gemeente en dus vele van de inwoners op mijn duimpje. Vanaf 2010 ben ik met pensioen.

 

Al op jonge leeftijd heb ik grote interesse getoond voor bestuurlijke zaken. Ik ben helemaal niet technisch aangelegd, vandaar! Op 23 jarige leeftijd was ik secretaris van de plaatselijke voetbalvereniging. Ik heb bestuurlijke ervaring opgedaan bij destijds Bosbad Hoeven, Schoolbestuur Het Barlake, De Meeshoeve enz. thans ben ik bestuurslid van KBO-Hoeven. Politieke ervaringen heb ik opgedaan (voor de 1e keer in 1974!) in de voormalige gemeente Hoeven. Enkele malen heb ik het raadslidmaatschap op moeten zeggen vanwege mijn werksituatie bij de woningcorporatie.

 

Thans, met veel vrije tijd, een vracht aan bestuurlijke ervaringen en destijds mijn lidmaatschap van D66, is mijn interesse voor de gemeentepolitiek blijven bestaan. Na een vervelende, achter ons liggende , periode is mijn keuze voor Progressief Halderberge daarbij meer dan logisch. Ik heb de afgelopen 4 jaren al veel overleg gehad met de raadsleden van Progressief Halderberge, heb de steunfractie bijeenkomsten bezocht en heb daar oprechte, eerlijke en betrokken mensen aangetroffen.

 

Evenals ik hebben veel van deze mensen een kritische kijk op onze samenleving en zorg voor de minst bedeelden. Verder staat leefbaarheid, duurzaamheid en burgerparticipatie hoog in het vaandel van Progressief Halderberge. Dat spreekt mij enorm aan.

 

Ik wil dan ook mijn ruime vrije tijd zinvol besteden om aan deze idealen invulling te geven. Daarnaast zal de komende raadsperiode uitermate belangrijk worden voor de inwoners van Halderberge. Blijven we wel of niet zelfstandig als gemeente en wat voor soort gemeente willen we dan zijn. De stem van de inwoner daarin vind ik uitermate belangrijk. En ook ik wil mijn steentje daaraan bijdragen.

 

Heeft u vragen, mijn telefoonnummer is 0165-502863 of e-mail naar j.zagers@halderberge.nl

 

Gabriël van der Heijde

In verband met de verhuizing van Toos Verschuur-Geraets heeft Gabriël van der Heijde zich beschikbaar gesteld voor raadswerk. Hij zal tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de fractie van Progressief Halderberge versterken.

 

g.vanderheijde@halderberge.nl