Weblog

Coalitiepartijen zijn tevreden over gerealiseerde doelen

HALDERBERGE – Na de roerige periode van voor 2014 is de Halderbergse politiek in rustiger vaarwater terecht gekomen. Reden voor de coalitiepartijen Lokaal Halderberge, CDA, Progressief Halderberge en WOS om eens gezamenlijk naar buiten te treden om tussentijds de balans op te maken van drie jaar besluitvorming. Op het gebied van wonen, leefbaarheid, bestuurlijke kracht en samenwerking binnen de raad heerst er tevredenheid bij de coalitie. Inwoners meer betrekken bij de politiek is nu de grootste uitdaging.

 

Lees het hele artikel: Halderbergse Bode

Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks) bezoekt samen met burgemeester Jobke Vonk zorgboerderij de Meeshoeve, Oud Gastel in het kader van haar kennismaking met onze mooie gemeente. 

 

Als partij vinden we het belangrijk dat onze nieuwe burgemeester kennismaakt met de Meeshoeve, omdat deze zich vooral richt op de opvang van kwetsbaren in onze samenleving. De doelgroepen zijn:

Mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking;

Ouderen met geheugenproblemen;

Mensen met Parkinson of CVA(herseninfarct).

 

We hebben een boeiende rondleiding gehad op de zorgboerderij door de zeer bevlogen en bewogen familie Antens, de beheerders van de Meeshoeve.

 

Als gemeente mogen we trots zijn op zorgboerderij de Meeshoeve vanwege haar unieke formule en plaats in het zorgsysteem.

 

Voor meer informatie: zie http://www.meeshoeve.nl/

 

Bestuur, fractie en wethouder van Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks).

Villapark Panjevaart

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Parklaan 15

4731 GJ Oudenbosch.

                                                                                                   

Hoeven, 1 maart 2017.

Betreft: Raadsvraag ex art. 38 RvO.

Onderwerp: Villapark Panjevaart.

 

Geacht College.

 

Vooral de laatste jaren is de gemeente Halderberge zich aan het profileren als een toeristische gemeente waar het goed toeven is voor de toeristen die onze gemeente bezoeken en hun vacantie in onze regio doorbrengen.  Het beleid van de gemeente is erop gericht dit in de komende jaren nog verder uit te bouwen.

Dat dit niet overal onderschreven wordt is ons onlangs duidelijk geworden uit geluiden die wij ontvangen  van bezoekers/huurders en omwonenden van Villapark Panjevaart.

 

Het Villapark Panjevaart ( 176 huizen, allen individueel eigendom ) was van Hogenboom en maakte deel uit van de Roompotorganisatie. Roompot is verkocht aan een Franse Investeringsmaatschappij PAI Partners, die meerdere parken in eigendom heeft.

Deze investeringsmaatschappij kijkt in eerste instantie naar het investeringsrendement. Voor Villapark Panjevaart heeft dit als consequentie dat het, met de profilering die de gemeente voorstaat, niet mee overeen komt.

 Ons bereiken berichten dat op grote schaal de verhuur aan toeristen overgezet gaat worden in langverhuur aan arbeidsmigranten.

 

Het villapark is opgezet in drie fasen t.w.

 1. De Witte huisjes aan de Oude Antwerpse Postbaan : fase 1
 2. De huisjes achter de receptie aan de Haspelstraat: fase 2
 3. De laatstgebouwde nieuwe huisjes: fase 3

 

Ons is bekend gemaakt, dat van fase 1 reeds 30 huisjes in de langverhuur zitten voor arbeidsmigranten ( afhankelijk van het seizoen gemiddeld 4 personen in een huisje ).

In fase 2 worden op dit moment alle huurkontracten met bewoners niet verlengd  omdat men over wil gaan op langverhuur. Huren van gezinnen zijn opgezegd. Om druk uit te oefenen is in een enkel geval gas, water en licht afgesloten, maar op last van de rechter weer aangesloten. Het merendeel van de huisjes in deze fase  is nu al via langverhuur uitgegeven aan arbeidsmigranten.

Voor fase 3 zit het percentage langverhuur nu al boven de 80%.

Kortom, de nog aanwezige bewoners vrezen dat binnen korte tijd villapark Panjevaart niet meer voor de toeristen bestemd zal zijn maar via langverhuur enkel nog  aan arbeismigranten.

Thans verblijven er dus al enkele honderden arbeidsmigranten op villapark Panjevaart, dit worden er steeds meer en zal tevens de nodige overlast met zich gaan meebrengen. Niet alleen in het park zelf maar ook voor de direct omwonenden.  Het aantal toeristen zal hierdoor  enorm gaan  dalen.

 

In dit verband waren wij zeer verrast toen wij kennis namen van een mail vanuit de gemeentelijke organisatie op een vraag van een van de bewoners:  “ langverhuur aan arbeidsmigranten is niet in strijd met de regelgeving van het huidige bestemmingsplan “Herziening bestemmingsplan Buitengebied Halderberge”, artikel 17  “recreatie” recreatiewoningen” ( einde citaat ).

 

Gezien bovenstaande en de nog te verwachten ontwikkelinging hebben wij de volgende vragen:

 1. Is het college van bovenstaande ontwikkeling op de hoogte en is er hierover overleg geweest met de nieuwe eigenaar investeringsmaatschappij PAI Partners en de betrokken VVE’s op het park?
 2. Vindt het College dat deze ontwikkeling eraan bijdraagd dat de profilering van Halderberge als aantrekkelijke recreatiegemeente  ten  goede komt en vindt het College 100% langverhuur aan arbeidsmigranten acceptabel?
 3. Hoeveel arbeidsmigranten verblijven momenteel op Villapark Panjevaart en staan deze ingeschreven in het GBA?  Is dit conform de regionaal gemaakt afspraken en hoeveel invloed heeft de gemeente hier nog op?
 4. Wie sluit de huurkontracten voor de woningen af: de arbeidsmigrant, een uitzendbureau of Roompot?
 5. Om ons heen zien we parken die afglijden naar onbeheersbare situaties. Wat kan eraan gedaan worden dat dit ook niet met Villapark Panjevaart gaat gebeuren?
 6. Voldoet de regelgeving binnen onze gemeente in voldoende mate aan bestrijding van dergelijke, niet gewenste, ontwikkeingen?
 7. Wat betekent deze onwikkeling niet alleen voor de huidige recreanten maar ook voor de direct omwonenden en de toeristische sector in onze gemeente?
 8. Wat gaat het college doen om de thans ingezette negatieve spiraal, zowel op het park als voor omwonenden, stop te zetten/om te buigen?

Graag ontvangen bij binnen de daarvoor afgesproken termijn uw reactie.

 

Met vriendelijke groet

Namens raadsfractie Progressief Halderberge.

Jan Zagers

Lokale Samenwerkingstafel Middenhuursegment

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Parklaan 15

4731 GJ Oudenbosch.

                                                                    Hoeven, 15 februari 2017.

 

Betreft:  Raadsvraag ex art. 38 RvO.

Onderwerp: Lokale Samenwerkingstafel Middenhuursegment.

 

Geacht College.

 

In het “Binnenlands Bestuur””van deze week hebben we een artikel kunnen lezen over lokale samenwerkingstafels voor meer middenhuurwoningen.

 

Het Rijk wil hiermee gemeenten gaan ondersteunen die het aanbod van middeldure huurwoningen willen vergroten. In deze samenwerking maken wethouders, ontwikkelaars, woningcorporaties en investeerders afspraken over bijvoorbeeld nieuwe woningen, herbestemmingen en huurprijzen.

Deze lokale tafels krijgen ondersteuning van de voorzitter van de Nationale Samenwerkingstafel, Rob van Gijsel. De bedoeling hiervan is om het tekort aan huurwoningen in het middensegment aan te pakken.

De Minister van Binnenlandse Zaken, minister Plassterk, heeft in een brief van 14 februari 2017 aan de Tweede Kamer deze Samenwerkingstafel Middenhuursegment nader toegelicht.

De vragen die wij in dit verband hebben zijn:

 1. Is er in de gemeente Halderberge ook een verdere behoefte aan woningen in het middenhuursegment?
 2. Zo ja, hoe groot is deze behoefte en hoe is de verspreiding hiervan over de diverse woonkernen?
 3. Als er behoefte is, is dan deze nieuwe manier van samenwerken ook een kans die de gemeente Halderberge moet grijpen?
 4. Kan deze samenwerking ook een stimulans zijn om meer betaalbare koopwoningen te gaan realiseren?

 

Wij begrijpen dat dit weer een nieuwe ontwikkeling is om het tekort op de woningmarkt aan te pakken en de mogelijkheden om doorstroming te realiseren.

Daarnaast kunnen prestatieafspraken met woningcorporatie Woonkwartier aangewend worden om hier nader op in te gaan/verder uit te werken.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet

 

Namens raadsfractie Progressief Halderberge

Jan Zagers.

Motie kinderarmoede

Donderdag 9 februari 2017 om 19.30 uur

Hieronder ga ik in op de motie over de extra middelen voor bestrijding van kinderarmoede, die door de fractie van Progressief Halderberge is ingebracht tijdens de laatste raadsvergadering.

 

Ruim 400.000 kinderen

Een groot aantal kinderen wordt dagelijks geconfronteerd met armoede. Zij kunnen niet meedoen doordat materiele zaken en middelen ontbreken. Dit is geheel in strijd met de gedachte van de inclusieve samenleving. Mee kunnen doen en het hebben van kansen is een recht van ieder kind, ongeacht afkomst en achtergrond. De cijfers liegen er niet om: één op de negen groeit op in armoede. In absolute cijfers gaat het om 421.000 kinderen in 2016, tegen 384.000 in 2013. 

 

€ 113.000 extra

Daarom heeft het kabinet besloten om vanaf 2017 jaarlijks structureel 85 miljoen euro voor gemeenten beschikbaar te stellen, geld dat specifiek bedoeld is voor armoedebestrijding onder kinderen.Elk kind moet kunnen sporten, de verjaardag vieren, gezond eten en mee kunnen gaan op schoolreisje. Er zijn al tal van initiatieven in het land, ook in Halderberge, die zich inzetten tegen armoede onder kinderen. In december heeft het Rijk bekend gemaakt dat Halderberge in 2017 € 113.000 ontvangt. Deze middelen moeten ingezet worden bovenop het al bestaande beleid.

 

Motie ingetrokken

Omdat de wethouder tijdens de vergadering heeft aangegeven dat er al een plan van aanpak in de maak is en de leden van de raad dit plan voor 23 maart (eerstvolgende raadsvergadering) in kunnen zien heeft onze fractie de motie ingetrokken.

Mocht u de motie toch willen bekijken, deze is te vinden onder het kopje mediatheek.   

 

Wilt u de band afluisteren ga dan naar http://halderberge.raadsinformatie.nl

 

Toos Verschuur

Iedereen doet mee

De participatiesamenleving

De term participatiesamenleving kwam in 2013 niet uit de lucht vallen. Al in 1991 sprak PvdA-leider Wim Kok het PvdA-congres toe met de woorden: "Wij zitten nu in een overgangsfase: van een verzorgingsstaat naar een werkzame, naar een participatiesamenleving". Premier Balkenende noemde het in 2005 en in 2013 lanceerde het kabinet Rutte de participatiesamenleving dus opnieuw via de troonrede. Daarmee is de term al bijna 25 jaar oud. Maar bestaat de participatiesamenleving al niet veel langer, zonder het zo te benoemen? Onze voorouders waren toch ook gewend om voor elkaar te zorgen, in gezins- en familieverband, binnen de gemeenschap en op het niveau van de samenleving? Kijk maar naar organisaties als het Rode Kruis, sinds 1864 actief als vereniging van vrijwillige hulpverleners. Of de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, in 1824 opgericht door verontruste burgers nadat veel mensen waren verdronken in zee. Ook dan al gaat het om burgers die vrijwillig de verantwoordelijkheid nemen om hulp te bieden of levens te redden. De participatiesamenleving is dus echt niet van vandaag of gisteren.

(Movisie, 15 december 2015)

 

Iedereen doet mee

In een participatiesamenleving doet iedereen mee. Dit motto heeft wel een dubbele betekenis. Op de eerste plaats zal Progressief Halderberge zich in blijven zetten voor inwoners die beginnen met een achterstand. Dat is de eerste en voornaamste doelstelling van een progressieve partij. ‘Iedereen doet mee’ heeft nog een tweede betekenis. In een krimpende samenleving met minder middelen en minder werkende mensen wordt verwacht dat betrokken burgers zich inzetten voor de samenleving. Thuiszitten is geen optie. Iedereen doet mee: vrijwillig, betaald of in opleiding. Zorg zal er echter altijd moeten blijven voor kwetsbare groepen die op grote afstand van de arbeidsmarkt staan zodat ze niet tussen wal en schip vallen. Wij zijn daarom voor behoud van beschermde werkplekken en óók voor begeleiding van de nieuwe instroom. Een arbeidshandicap mag nooit een reden zijn om iemand op te geven: voor iedereen is het goed om actief mee te draaien in de samenleving.

 

Zelf, maar niet alleen

Progressief Halderberge vindt dat niemand langs de zijlijn moet komen te staan in onze gemeente. Wij zijn voor een actieve gemeente die haar burgers onder­steunt vanuit de gedachte “zelf, maar niet alleen”. Wij willen in onze gemeente blijven werken aan een solidaire samenleving waar iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn of haar leven te maken. Dat geldt eerst en vooral voor kinderen. Hierbij sluiten we niemand uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Voorop staat dat de mensen die kunnen werken zich inzetten om tot (passend) werk te komen. Waar kan moeten burgers zelf ondersteuning organiseren, waar dit minder goed lukt moet de overheid een steuntje in de rug geven. Elke inwoner, elke kern, elke instelling, elk bedrijf, elke vereniging en elk burgerinitiatief doet ertoe. Dat is de visie van de onze fractie. Voor ons ligt de grootste uitdaging de komende jaren om er voor te zorgen dat Halderberge een gemeente blijft waarin solidariteit, gebruik van eigen kracht en ‘iedereen doet mee’ zichtbaar en voelbaar zal zijn

 

Toos Verschuur, raadslid Progressief Halderberge

 

Progressief Halderberge: ‘al vijftien jaar samenwerking’

Progressief Halderberge: ‘al vijftien jaar samenwerking’

Rond de eeuwwisseling hebben leden en besturen van de lokale afdelingen van de PvdA en D66 in Halderberge besloten te onderzoeken of een samenvoeging van deze lokale afdelingen een meerwaarde zou hebben voor de lokale belangenbehartiging voor de inwoners van Halderberge. Dit onderzoek resulteerde op 26 september 2001 tot de oprichting van Progressief Halderberge.

 

In maart 2005 heeft ook GroenLinks zich hierbij aangesloten. Progressief Halderberge bestond toen en nog steeds uit drie vooruitstrevende partijen: PvdA, D66, en GroenLinks. Naast Progressief Halderberge zijn de eigen lokale organisaties gewoon blijven bestaan, de een wat actiever dan de ander. Daarnaast heeft Progressief Halderberge ook leden die geen lid zijn van een van de landelijke politieke partijen, maar die wel het progressieve gedachtegoed van de partij ondersteunen.

 

Het doel van de samenwerking van Progressief Halderberge in de gemeentelijke politiek was en is een progressief, dus vooruitstrevend beleid  en  sociaal beleid te voeren voor de inwoners van Halderberge. Onze slogan is niet voor niks: progressief van gedachte, sociaal van gevoel.

 

De samenwerking kende in de afgelopen vijftien jaar haar ups en downs. Maar de ups zijn veel sterker gebleken. De samenwerking bestaat nu dan ook al vijftien jaar. De huidige fractie bestaat uit drie leden en Progressief Halderberge  is vertegenwoordigd in het gemeentebestuur.

 

Terugkijkend op de afgelopen vijftien jaar is het opmerkelijk dat van veel beleidsonderdelen de verschillende achterbannen een gezamenlijke visie en mening hadden en nog steeds hebben. Er was en is geen sprake van bloedgroepen in deze partij. Dat versterkte de samenwerking in Progressief Halderberge. De enkele keer dat er sprake was van een verschillende mening werd door overleg, elkaar de ruimte gegeven om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Door het onderlinge respect en vertrouwen blijkt dat deze samenwerking vruchtbaar is gebleken. De betrokken afdelingen blijven daarom deze samenwerking continueren.

 

Maar net als bij iedere andere politieke partij is vernieuwing en doorstroming binnen de bestuurlijke en vertegenwoordigde kaders noodzakelijk. Progressief Halderberge zoekt dan ook geïnteresseerde inwoners uit Halderberge om mee te doen en mee te praten over belangrijke onderwerpen voor de inwoners van onze mooie gemeente. Aanmelden kan bij het secretariaat via de website www.progressiefhalderberge.nl

 

26 september 2016

 

Namens het bestuur van Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks), 

Gabriël van der Heijde en Frits Harteveld