Nieuws archief 2011

21-12-2011
Gemeenteraad steunt plan Airparc Seppe

OUDENBOSCH - Airparc Seppe mag van de gemeente Halderberge verder ontwikkeld worden.

De gemeenteraad heeft daar maandagavond mee ingestemd.

 

Bron: BN De Stem

21-12-2011
Bureau mag aan slag met nota parkeerbeleid

OUDENBOSCH - Met steun van een adviesbureau maakt de gemeente Halderberge een nieuwe nota Parkeerbeleid.

De gemeenteraad heeft daar maandagavond mee ingestemd.

 

Bron: BN De Stem

20-12-2011
Raad zet aanbesteding Hoeven Zuid-West door

OUDENBOSCH - De aanbesteding voor het plan Hoeven Zuid-West wordt doorgezet.
De gemeenteraad veegde maandagavond het initiatiefvoorstel van de VVD van tafel.

Bron: BN De Stem

19-12-2011
Zienswijze Groenvisie 2012-2016

Secretariaat

Progressief Halderberge

Oudenbosch, 16 december 2011

 

Geachte fractie,

 

Hierbij bedanken wij u voor uw zienswijze in het kader van de Groenvisie 2012-2016, zoals verwoord in uw brief d.d. 15 september 2011.

 

Uw inbreng is meegenomen in de totstandkoming van de nota “Hoe groen is Halderberge, groenvisie 2012-2016”, voor zover de door u aangehaalde aandachtspunten passend zijn binnen de gestelde kaders van de groenvisie.

 

De nota ligt vanaf heden voor u ter inzage in de leeskamer van de raad. Besloten is om de besluitvorming door de gemeenteraad pas te laten plaatsvinden na afronding van de bezuinigingsdiscussie. Dit omdat de uitkomst van de bezuinigingsdiscussie wellicht gevolgen kan hebben voor de groenvisie.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

 

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,

Afdeling Werken,

 

A.J. Hilligehekken, manager

16-12-2011
Evaluatie parking Tivoli

OUDENBOSCH - Beide kampen in de buurt van de nieuwe parkeergarage naast hotel Tivoli in Oudenbosch hebben hun zin niet gekregen.

 

De Halderbergse gemeenteraad besloot donderdagavond in te stemmen met de inrit aan de Lollestraat en de uitrit via het Collegestraatje naar de Markt.

 

Bron: BN De Stem

09-12-2011
College houdt vast aan plan Hoeven Zuid-West

HOEVEN - De alternatieve plannen van CDA, VVD en Progressief Halderberge hebben burgemeester en wethouders van Halderberge niet op andere ideeën gebracht bij de opzet van het plan Hoeven Zuid-West.

 

De gemeente houdt vast aan het aanbesteden van het complete pakket met de bouw van een brede school, sporthal, dorpshuis en 235 woningen, gecombineerd met het verplaatsen van de sportvelden.

 

Bron: BN De Stem

15-11-2011
Progressief miste Halderberge op dag duurzaamheid

OUDENBOSCH - De fractie van Progressief Halderberge vraagt zich af waarom de gemeente geen aandacht heeft geschonken aan de Dag van de Duurzaamheid, afgelopen vrijdag.

 

Bron: BN De Stem

14-11-2011
Dag van de Duurzaamheid

Aan het college van burgemeester en wethouders van Halderberge

  

Betreft: Dag van de Duurzaamheid (11.11.11)

 

Halderberge, 14 november 2011

 

Geacht college,

 

Hierbij vragen wij aandacht voor de ‘Dag van de Duurzaamheid’ waarvan op vrijdag 11 november 2011 sprake van was. De fractie van Progressief Halderberge is teleurgesteld over het uitblijven van aandacht door u voor deze dag, behalve dan uw medewerking aan de oproep van de regio West-Brabant aan de carnavalsverenigingen om een origineel en praktisch idee aan te dragen voor duurzaam carnaval te plaatsen op de gemeentelijke deel van de Halderbergse Bode.


Op vrijdag 11 november jl. waren er grote en kleine duurzame activiteiten door ons hele land, op allerlei locaties. De actieorganisatie heeft laten zien dat er al een brede duurzaamheidbeweging is. Ze hebben laten zien dat het kan, dat duurzaamheid niet alleen hard nodig, maar ook leuk en inspirerend is. Onze gemeente had verschillende mogelijkheden om mee te doen.

 

De actieorganisatie had deze mogelijkheden voor alle gemeenten op hun website geplaatst met de mogelijkheid om hierdoor te worden geïnspireerd, zoals:

-         duurzaam ondernemen;

-         duurzaam groenbeheer;

-         animatieclips maken over duurzaamheid van en door jongeren.

 

Duidelijk is dat het college deze ‘Dag van de Duurzaamheid’ – wederom - zo goed als aan zich voorbij heeft laten gaan. Wij hebben berichten hierover, waaruit het tegendeel zou kunnen blijken, in de pers en op uw website gemist.

 

De fractie van Progressief Halderberge wil weten waarom het college niet zelf door een eigen regierol aandacht aan dit thema heeft geschonken en waarom dit thema de laatste jaren niet de aandacht krijgt die het verdient.

 

Onze fractie heeft opgemerkt en vastgesteld dat u in zijn algemeenheid de laatste twee jaar niet zelf het initiatief neemt in het kader van een duurzamer Halderberge, maar slechts aansluit bij acties van anderen zoals:

-         e-laadpunt voor elektrische auto’s; een initiatief van de 
  Stichting E-laad;

-         gratis energieadvies voor huizenbezitters; een initiatief van
  Regionale Milieudienst;

-         Loesje-workshop in kader van afvalvermindering; een initiatief
  van Saver;

-         Tips voor duurzaam carnaval; een initiatief van de regio West-
  Brabant;

-         Energiemarkt Stampersgat; een initiatief van de Regionale
  Milieudienst.

 

Onze fractie ziet graag in dit kader meer regie en creativiteit van u. Wij vragen u om bij de volgende Dag van Duurzaamheid, in samenspraak met de gemeenteraad, significante aandacht aan deze dag te besteden, zowel binnen als buiten het gemeentehuis.

 

Graag horen wij van u een reactie op onze vragen.

 

Namens de fractie van Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks),

Frits Harteveld

11-11-2011
Debat met ondernemers Halderberge

OUDENBOSCH - Voordat de Halderbergse gemeenteraad begin 2012 gaat praten over detailhandelsbeleid of economische visie, komen de ondernemers aan het woord.

 

Donderdag 17 november zijn ze welkom bij het informatiepodium in het gemeentehuis. Onderwerp: het ondernemersklimaat in Halderberge.

 

Bron: BN De Stem

10-11-2011
Alternatief opgeknipt plan voor Hoeven zuidwest

Alternatief opgeknipt plan voor Hoeven zuidwest & De Reuzelaar, door Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks)

 

 

1                   Kompas

Het dorpshuis blijft op de huidige locatie;

opknappen.

 

2                   Tennisbanen

Tennisbanen blijven op de huidige locatie;

Aanleg zesde tennisbaan;

Aantal All weather banen aanleggen i.o.m. bestuur;

Opknappen tennispark w.o. hekwerk, kantine en kleedkamers etc;

Aanleggen mini-baan;

Aanleggen slagmuur.

 

3                   De Parrestee

De Parrestee blijft op de huidige locatie;

opknappen.

 

4                    Voetbal

Voetbalvelden op huidige locatie;

Aanleg kunstgrasvelden (voorkeur 2) i.o.m. bestuur;

Huidig korfbalveld wordt voetbalveld (natuurgras) voor voetbal en kan gebruikt worden door de nieuwe brede school;

Opknappen kantine en kleedkamers en nieuwe kleedkamers bouwen;

Mogelijkheid bestaat om oude natuurgrastrainingsveld te behouden.

 

5                   Breda school

Nieuwe Brede school aan de Bovendonksestraat (ter hoogte van het korfbalveld) eventueel met verbinding naar de opgeknapte Parrestee;

Bibliotheek toevoegen aan de nieuwe Brede school;

School kan gebruik maken van het natuurgrasvoetbalveld (= huidige korfbalveld).

 

6                   Korfbal

Nieuwe korfbal veld naast de nieuwe brede school of naar locatie van het oude trainingsveld van VV Hoeven;

Nieuwe kantine en kleedkamers.

 

Voordelen:

-          de sportclubs (voetbal en tennis) kunnen direct beginnen;

-          realiseren van verkeerveilige verkeersafwikkeling voor de nieuwe Brede school die niet kan worden gerealiseerd op het oude trainingveld van VV Hoeven;

-          woningbouw op oude locatie van De Parrestee;

 

Nadelen

- grond van Van Oosterhout dient te worden verworven voor de nieuwe Brede school

 

Nog open staand

-          eventueel woningbouw op het oude trainingveld van VV Hoeven.

 

Financiering

-          woningbouw op oude locatie van De Reuzelaar;

-          woningbouw op oude locatie van De Lindenlommer.

page loading