Nieuws archief 2012

19-12-2012
Moties op de rol tegen deel college

OUDENBOSCH - De speciale raadsvergadering over het wegsturen van gemeentesecretaris Eric Roels was voorbij middernacht toen de oppositie in de Halderbergse gemeenteraad moties aankondigde tegen burgemeester Giel Janssen en de wethouders Peter Bons, Jan Akkermans en Bert Suijkerbuijk.

 

Bron: BN De Stem

14-12-2012
Nieuwe WMO-verordening in Halderberge

OUDENBOSCH - De nieuwe WMO-verordening gaat toch op 1 januari in.
De gemeenteraad besloot dat gisteravond ondanks dat de WMO-raad extra tijd vroeg om een reactie te geven.

 

Bron: BN De Stem

12-12-2012
VNG akkoord over afvalinzamelen

VNG akkoord over afvalinzamelen: statiegeld kan verdwijnen

De weg lijkt vrij voor afschaffing van het statiegeld. De gemeenten in Nederland gaan extra inzamelpunten voor plastic flessen plaatsen.

 

Bron: Binnenlands Bestuur

 

Ps.,
De vragen over het verdwijnen van het statiegeld die Frits Harteveld op 27 november jl. per brief stelde aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge, worden pas op 18 december a.s. in het college behandeld.

04-12-2012
Haken en ogen afschaffen statiegeld

HALDERBERGE – Progressief Halderberge vraagt in een brief aan het college of ze al een standpunt hebben ingenomen over het afschaffen van het statiegeld op PET-flessen.

 

Bron: Halderbergse Bode

04-12-2012
Evaluatie T.I.G Halderberge

HALDERBERGE – Toeristisch Initiatief Groep Halderberge, opgericht in 2008, evalueert wat de conclusies zijn van wat de organisatie in vijf jaar heeft bereikt.

 

Bron: Halderbergse Bode

28-11-2012
Evaluatie TIG

Aan het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Halderberge

 

Betreft: evaluatie TIG

 

Halderberge, 28 november 2012

 

Geacht college,

 

Onze fractie heeft de evaluatie van de TIG, die wij per e-mail op 22 november jl., hebben ontvangen, gelezen. Ook hebben we vandaag kennis genomen van het artikel in BN De Stem met als onderwerp ‘Toeristische sector vreest gevolgen bezuinigingen’.

 

Op basis hiervan staan wij op het standpunt dat er alle aanleiding is om een gesprek aan te gaan met de TIG over de geboekte resultaten van de afgelopen vijf jaar en hun zorgen met betrekking tot de toekomst. Daarom stelt onze fractie hierbij voor om de evaluatie van de TIG op de agenda te plaatsen van de eerstvolgende commissievergadering, waarbij zij de gelegenheid krijgen om hun evaluatie toe te lichten.

 

Vooruitlopend hierop laat onze fractie u weten, zoals bekend, dat wij tegen bezuinigingen zijn op de toeristische sector. Tevens kunnen wij ons vinden in het voorstel van de TIG voor het instellen van een formeel adviesorgaan onder de naam ‘Halderberge Adviesgroep Recreatie & Toerisme (HART)’.

Wij willen dat de opgebouwde impuls voor de toeristische sector van de afgelopen jaren behouden blijft en zouden het liefst zien dat deze de kans krijgt zich verder uit te breiden.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks),

 

Frits HARTeveld

28-11-2012
Kwestie Roels zorgvuldig afsluiten

De fracties van de VVD, VDG, OFH en Progressief Halderberge willen de situatie rond Roels op een open en zorgvuldige wijze afsluiten.

 

Bron: Halderbergse Bode
Het gehele artikel kunt u lezen op
www.internetbode.nl in het archief van de Halderbergse Bode DH_20121128 pagina 1.

27-11-2012
Verdwijnen van het statiegeld

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Halderberge

 

27 november 2012, Halderberge

 

Onderwerp:

afvalinzameling: gemeenten kunnen tot 11 december as. laten weten of zij het eens zijn met een nieuwe manier van inzamelen van verpakkingsafval en het verdwijnen van het statiegeld

 

Geachte college,

In de Tweede Kamer is tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu weer discussie ontstaan over statiegeld. In april van dit jaar stemde de Tweede Kamer in met afschaffing ervan, zij het onder voorwaarden.

Vandaag stemt de Tweede Kamer over een statiegeldmotie. De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer per brief al laten weten te willen vasthouden aan het eerder genomen besluit om statiegeld af te schaffen. Vandaag wordt duidelijk wat de Kamer daarvan vindt.

 

Statiegeld verdwijnt
De nieuwe werkwijze moet er toe leiden dat het statiegeld op PET-flessen kan worden afgeschaft. Dat staat in een brief van staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) aan de Tweede Kamer. Het ministerie sprak eerder met de verpakkingsindustrie af dat gemeenten voortaan lege flessen en ander verpakkingsmateriaal gaan inzamelen. De gemeenten waren echter niet tevreden en wilden dat de afspraken zouden worden aangescherpt. Dat is inmiddels gebeurd.


VNG vraagt aan de gemeente wat zij van de plannen vinden

De Vereniging Nederlandse Gemeenten vraagt daarom – onafhankelijk van de behandeling in de Tweede kamer vandaag - nu aan de leden wat zij van de plannen vinden. Zijn ze het met de afspraken eens, dan treedt het nieuwe systeem in 2013 in werking. In de afspraken staat onder meer dat gemeenten zelf mogen bepalen hoe zij het afval willen inzamelen en in welk tempo. Ze worden betaald voor de inzameling en krijgen een vergoeding van 20 miljoen euro per jaar om zwerfafval tegen te gaan. De industrie zorgt ervoor dat er geen nutteloze verpakkingen meer zijn en dat pvc zo min mogelijk zal worden gebruikt.

Uiterlijk dinsdag 11 december dienen de reacties binnen te zijn bij de VNG.

Vervolgens zal het VNG-bestuur een besluit nemen op grond van de stemuitslag. Het genomen besluit zal middels de VNG-website en een ledenbrief worden toegelicht.


Plastic tasjes
Ook is vastgelegd dat supermarkten niet langer gratis plastic tasjes mogen verschaffen. Verder zal worden geëxperimenteerd met de inzameling van drankkartons. De Tweede Kamer heeft al toestemming gegeven voor de nieuwe inzamelingsmethode, maar heeft ook vastgelegd dat in 2014 wordt gekeken of die goed werkt. Pas als dat zo is, wordt in 2015 het statiegeld afgeschaft.

 

Kanttekeningen door Progressief Halderberge

Per jaar worden in ons land 3,1 miljard (!) grote en kleine plastic flessen en blikjes geproduceerd. Met name de kleine plastic flesjes en blikjes worden in bermen en langs wegen teruggevonden. Het is buitengewoon hinderlijk en slecht voor het milieu. Veel inwoners ergeren zich aan zwerfvuil.

Meer dan de helft van deze flesjes in het restafval terechtkomt. Ieder jaar weer worden vele miljoenen plastic flesjes weggegooid:

 • op straat, waar het opruimen ervan leidt tot hoge kosten voor gemeentes; en
 • in het water en in de natuur, waar het veel dierenleed veroorzaakt;

Het gebruik van kleine plastic drankflesjes is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd, zodat er inmiddels meer kleine dan grote plastic flessen worden afgedankt.

Statiegeld op grote plastic flessen zorgt voor meer dan 95% inzameling van deze flessen

De gemeente draait voor de kosten op die gemaakt worden voor het opruimen van zwerfvuil. Deze kosten worden vervolgens weer verrekend in de afvalstoffenheffing die burgers moeten betalen.

Onze fractie staat op het standpunt om heel goed na te denken om het statiegeld af te schaffen. Er zitten zoals wij hier hebben aangegeven haken en ogen aan.

 

Vragen

-        heeft u al een standpunt ingenomen over de plannen? Zo ja, wat is het standpunt?

-        Wanneer en hoe betrekt u de gemeenteraad bij het bepalen van een standpunt over de plannen?

 

Graag vernemen wij, gelet op de termijn van 11 december aanstaande, een reactie van u.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks),

Frits Harteveld

20-11-2012
Ingelaste raadsvergadering op 6 december 2012

Aan de voorzitter van de raad, de heer Janssen

Gemeente Halderberge

Parklaan 15

4731 GJ Oudenbosch

 

Bosschenhoofd, 20 november 2012

 

Betreft: ingelaste raadsvergadering op 6 december 2012

 

Geachte heer Janssen,

 

Zoals afgesproken tijdens het presidium op 14 november jl. is er besloten om op donderdag 6 december om 19.30 uur een raadsvergadering te beleggen waarin de raadsleden hun bevindingen kunnen uitspreken over het doorlopen proces m.b.t. het op non actief zetten van de heer Roels. De insteek van deze vergadering is, ook namens onze fracties, een punt te kunnen zetten achter de zaak Roels en andere betrokkenen. Zoals bekend willen wij dit doen op een zorgvuldige wijze en in alle openheid in een openbare raadsvergadering.

 

Omdat wij, de fracties van de VVD, Onafhankelijke fractie Halderberge, het VDG en Progressief Halderberge, niet zitten te wachten op een vergadering waarin wij steeds gewezen worden op onze geheimhoudingsplicht, stellen wij u hierbij de volgende vragen:

 

 1. Kunnen wij rekenen op een duidelijke agenda met openbaar agendadossier en een concreet conceptbesluit;
 2. Kunnen wij het voorstel van de burgemeester van te voren van commentaar voorzien;
 3. Zo ja, op welke wijze. Als dit niet zo is, wie bepaalt dan waar we over gaan vergaderen;
 4. Bent u met ons van mening dat vooraf, voor alle partijen, duidelijk moet zijn hoe de indeling van de vergadering zal zijn;
 5. Omdat de raad zich op de vergadering wenst voor te bereiden, willen we weten over welke stukken wij wel of niet in openheid kunnen praten;
 6. Als dit niet alle stukken zouden zijn, dan willen wij graag van te voren de argumenten hiervoor weten;
 7. Wij willen dit dossier afsluiten. Dat kan volgens ons alleen als we onze conclusies kunnen baseren op alles wat we gelezen of gehoord hebben, Onze vraag aan u als voorzitter van de raad is ”hoe u denkt dat onze burgers het waarheidsgehalte van conclusies die op onvolledige informatie naar buiten gebracht worden zullen inschatten”;
 8. Indien er in de periode tussen 14 november en 6 december nieuwe stukken boven water komen worden deze dan wederom toegevoegd aan het dossier in de kluis of worden deze dan openbaar;
 9. Kunt u van te voren nagaan welke fracties er op 6 december niet aanwezig kunnen zijn. Wij pleiten voor een vergaderdatum dat alle leden aanwezig kunnen zijn.

 

Uw reactie zien wij graag voor woensdag 28 november tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Gerard Huijpen

Jan Brans

Gert Logt

Toos Verschuur-Geraets.

12-11-2012
Overleg klooster Oud Gastel hervat

OUD GASTEL - In september was de maat vol voor de Halderbergse wethouder Jan Paantjens. Nu kondigt hij aan eind deze maand opnieuw in gesprek te gaan met de gebroeders Huijsmans over het oude en vervallen klooster in Oud Gastel.

 

Bron: BN De Stem

page loading