Nieuws archief 2013

23-12-2013
Houdbaarheidstest gemeentefinanciën

Aan het college van burgemeester en wethouders

Gemeente Halderberge

Parklaan 15

4731 GJ Oudenbosch

 

Bosschenhoofd, 22 december 2013

 

Betreft: raadsvragen ex art 38 RvO

Onderwerp: houdbaarheidstest gemeentefinanciën

 

Geacht college,

 

Naar aanleiding van het amendement “financiële stresstest”, ingediend door onze fractie, heeft u tijdens de behandeling van de zomernota het voorstel gedaan om een ambtenaar op te leiden zodat deze zelfstandig de test uit kan voeren. De bedoeling van uw college is dat de raad voor de verkiezingen de resultaten van genoemde stresstest tegemoet kan zien.

 

In het VNG Magazine van 6 december jl. staat dat de VNG een nieuwe rekentool beschikbaar heeft gesteld die verder gaat dan de stresstest. Deze tool is vooral bestemd voor raadsleden en wethouders met de portefeuille financiën en voor medewerkers financiën van gemeenten. De houdbaarheidstest gemeentefinanciën is vrij beschikbaar. Het rekenmodel is in de vorm van een spreadsheet met brochure te downloaden op www.vng.nl . De laatste versie is sedert 16 december beschikbaar. In dit rekenmodel zijn ook een slecht weer scenario bij de bouwgrondexploitatie en de nieuw te decentraliseren taken Jeugd en AWBZ meegenomen.

 

We spreken over houdbare gemeentefinanciën als een gemeente ook bij economisch slecht weer genoeg geld overhoudt om de schuldverplichtingen te blijven voldoen, zonder dat de noodzakelijke publieke voorzieningen in de knel komen. Met de test kunnen gemeenten beoordelen of hun financiën robuust genoeg zijn om de grote ombuigingen die de komende jaren op hen afkomen, op te vangen.

 

De houdbaarheidstest is een goed alternatief voor de huidige berekening van het weerstandsvermogen:

-        het invullen van de test kost weinig tijd (namelijk 1 financieel medewerker 1 tot 1,5 dag)

-        het model neemt externe factoren, zoals bevolkingsgroei, inflatie en economische groei mee in de berekening

-        het model gaat uit van toekomstige geldstromen.

 

Het huidige concept voor de berekening van het weerstandsvermogen is gebouwd op het eigen vermogen en dat is geen betrouwbare maatstaf, aldus de VNG. Het eigen vermogen schommelt namelijk op en neer met de waardering van bezit.

 

Brief Gedeputeerde Staten

In hun brief van 6 december jl. (gericht aan de raad) deelt Gedeputeerde Staten(GS) van Noord-Brabant, naar aanleiding van hun begrotingsonderzoek, het volgende mee.

 

Weerstandsvermogen

Uw conclusie, dat het weerstandsvermogen als onvoldoende is te typeren, onderschrijven wij. De begroting kenmerkt zich tevens door oplopende tekorten in het meerjarenperspectief. GS noemt het onvoldoende weerstandsvermogen, in combinatie met oplopende tekorten, een zorgelijke ontwikkeling. GS wil daarom op de hoogte gehouden worden over de voortgang op beide punten.

 

Achterstallig onderhoud wegen

Daarnaast constateert GS in de begroting, dat de doelstelling van Halderberge om achterstallig onderhoud wegen weg te werken, niet wordt gehaald. Zij nemen er kennis van, dat het oplopen van het achterstallige onderhoud tot stilstand is gekomen. Het achterstallige onderhoud stabiliseert zich dus. Naar de mening van GS, lopen wij als gemeente met het oplopen van tekorten in het meerjarenperspectief, een risico om achterstallig onderhoud wegen weg te werken. Ook op dit punt wil GS op de hoogte gehouden worden op welke wijze genoemd achterstallig onderhoud wordt ingelopen.

 

Het voorgaande en de aangenomen Wet HOF toont hoe belangrijk het is dat Halderberge, ook bij economisch slecht weer, aan zijn schuldverplichtingen moet kunnen voldoen zonder dat noodzakelijke publieke voorzieningen in de knel komen.

“Schulden maken, moet kunnen,” is lang gezegd. Die opvatting was gebaseerd op stabiele en licht groeiende gemeentefinanciën. Die situatie is nu geheel anders kunnen we lezen in het al eerder aangehaalde artikel.

 

De VNG is duidelijk. De test levert geen exacte voorspelling over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën, de uitkomst is wel een goede indicatie. De uitkomst “onhoudbare gemeentefinanciën” of “ter nauwer nood houdbare gemeentefinanciën” geeft een duidelijk signaal af dat de financiële positie van de gemeente zich in de gevarenzone bevindt. Ook de uitkomst “houdbare gemeentefinanciën” kan een reden voor actie zijn. Juist de komende tijd komen er tegenvallers ten opzichte van het trendmatige groeipad op gemeenten af en zijn ombuigingen nodig.

 

Progressief Halderberge heeft de volgende vragen aan het college:

 

  1. bent u met de VNG van mening dat de nieuwe rekentool verder gaat dan de stresstest?
  2. omdat de VNG duidelijk is over het feit dat de houdbaarheidstest verder gaat dan de stresstest vindt de fractie van Progressief Halderberge dat de stresstest vervangen moet worden door de nieuwe rekentool. Deelt het college onze mening?
  3. omdat de tool je meer handgrepen geeft om in de toekomst te kijken dan de gebruikelijke testen wil onze fractie dat er een ambtenaar vrij gemaakt wordt om, in plaats van de stresstest, de houdbaarheidstest nog voor de verkiezingen uit te voeren. Als u het met de VNG en onze fractie eens bent kunt u dan aangeven wanneer wij de uitkomsten van de houdbaarheidstest tegemoet kunnen zien?

Uw reactie zie ik graag, uiterlijk één week voor de eerstvolgende raadsvergadering, tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Toos Verschuur-Geraets,

Fractievoorzitter Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks) .

 

20-12-2013
Halderbergse fracties niet klaar met Seppe

BOSSCHENHOOFD - De fracties Progressief Halderberge (PH) en Gemeenschapsbelangen zitten niet te wachten op de transformatie van vliegveld Seppe tot Breda International Airport.
En dat geldt ook voor de lokale VVD, die bij monde van Thomas Melisse al eerder nijdig op de nieuwe naam reageerde.

 

Bron: BN De Stem

 

19-12-2013
Naamgeving vliegveld Seppe

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van Halderberge.

Halderberge, 18 december 2013.

Betreft: naamgeving vliegveld Seppe

 

Geacht College,

 

Toen wij deze morgen in een regionale krant het bericht op de voorpagina zagen staan dat de toekomstige naamgeving van vliegveld Seppe in Bosschenhoofd gaat worden: Breda International Airport moesten wij inderdaad even op de kalender kijken of het niet 1 april was! Dat was niet het geval!

 

Wethouder Cees Meeuwis uit Breda juicht deze naamgeving toe. Op luchtvaartgebied staat ineens ook Breda op de kaart. Onze wethouder Suijkerbuijk, die naar wij aannemen namens het college spreekt, kan zich vinden in de naam en heeft begrip voor de gemaakte keuze.

 

Wij zijn hierover verrast en verbaasd, want wij dachten dat het een regionaal vliegveld zou worden en geen internationaal vliegveld.

 

Progressief Halderberge is nooit voorstander geweest van de ontwikkelingen die zich nu in Bosschenhoofd rond het vliegveld dreigen te gaan voltrekken. Wij vonden en vinden dat teveel de nadruk gelegd gaat worden op de economische ontwikkelingen en te weinig op de leefbaarheid van de woonkern Bosschenhoofd en het recreatieve-toeristische karakter van onze gemeente Halderberge. Wij geloven niet dat er zich 500 arbeidsplaatsen gaan aandienen op dit nieuwe bedrijventerrein.

 

Het toeristische dagje uit naar het vliegveld dat vele mensen de afgelopen decennia met plezier hebben beleefd zal verleden tijd zijn. Er zal zich hier een bedrijventerrein gaan ontwikkelen tussen de woonkern Bosschenhoofd en de rijksweg A58 met alle nadelige toekomstige gevolgen voor de leefbaarheid van Bosschenhoofd.

 

Daarnaast blijkt uit de intentie van de naamgeving, dat het gebruik van het vliegveld in de toekomst verder vergroot zal gaan worden. In zijn reactie zinspeelt de eigenaar daar nu reeds mee.

 

De recreatiegemeente Halderberge is een toeristische dagattractie kwijt en krijgt daarvoor een Internationaal Airport, gelegen tegen de dorpskern, voor terug.

 

Onze fractie zit hier in ieder geval niet op te wachten. Middels deze brief willen wij onze zorg uitspreken over deze ontwikkelingen, want dit is niet in het belang van onze toeristische-recreatieve gemeente.

 

Met vriendelijke groeten, raadsfractie Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks),

Frits Harteveld, Toos Verschuur en Jan Zagers.

18-12-2013
Eenmalige extra uitkering

HALDERBERGE – Mensen die een inkomen hebben dat tegen het minimum aan ligt, krijgen volgend jaar een financieel extraatje. 

Dat heeft de overheid bepaald in het kader van de armoedebestrijding. Door de gevolgen van de bezuinigingen, zakken de afgelopen jaren steeds meer mensen onder het minimuminkomen.

 

Bron: Halderbergse Bode

 

15-12-2013
éénmalige uitkering in 2014

Aan het college van burgemeester en wethouders

Gemeente Halderberge

Parklaan 15

4731 GJ Oudenbosch

 

Bosschenhoofd, 15 december 2013

 

Betreft: raadsvragen ex art 38 RvO

Onderwerp:   éénmalige uitkering in 2014 voor mensen met een inkomen tot 110 procent van het sociale minimum

 

Geacht college,

 

De afgelopen jaren en ook volgend jaar zitten we in een fase waarin het aandeel huishoudens dat onder de lage-inkomensgrens zit, toeneemt. Het gaat daarbij om mensen met een (bijstands)uitkering, maar ook om andere groepen. Bijvoorbeeld zelfstandigen zonder personeel die hun inkomsten zien teruglopen, mensen met een modaal inkomen met hoge schulden of AOW-ers die te maken krijgen met een korting op aanvullende pensioenen, bezuinigingen op de zorgtoeslag en het afschaffen van de inkomensregelingen voor zieken en gehandicapten.

 

Bovenop de reeds toegezegde extra middelen voor armoedebestrijding stelt het Rijk in 2014 extra geld beschikbaar voor een éénmalige extra uitkering voor mensen met een inkomen tot 110 procent van het sociale minimum. Dit extraatje moet er voor zorgen dat deze groep mensen minder hard getroffen worden door de bezuinigingen. De uitkering bedraagt 100 euro voor een paar, 90 euro voor een alleenstaande ouder en 70 euro voor een alleenstaande.

 

Progressief Halderberge heeft de volgende vragen aan het college:

 

    1.  Wanneer komt het genoemde extra rijksbudget beschikbaar?

    2.  Per welke datum kunnen inwoners, die recht hebben op een
         éénmalige uitkering, dit bedrag tegemoet zien?

    3.  Komt hierover, te zijner tijd, een persbericht in de Halderbergse 

         Bode?

 

 

Uw reactie zie ik graag spoedig tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Toos Verschuur-Geraets,

Fractievoorzitter Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks).

 

 

 

12-12-2013
Lijstverbinding VVD en Progressief Halderberge

HALDERBERGE - VVD Halderberge en Progressief Halderberge zijn een lijstverbinding aangegaan. Op die manier hopen de partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 een extra restzetel in de wacht te slepen, maar bovenal zijn er volgens lijsttrekkers Thomas Melisse (VVD) en Frits Harteveld (Progressief Halderberge) enorm veel raakvlakken op lokaal gebied.

 

Bron: Halderbergse Bode

04-12-2013
Halderberge vraagt geld tegen zwerfafval

HALDERBERGE - Het college gaat aanspraak proberen te maken op een deel van het geld dat de rijksoverheid beschikbaar stelt om de strijd tegen zwerfafval aan te gaan. Progressief Halderberge wees het gemeentebestuur op de mogelijkheid.

 

Bron: Halderbergse Bode

28-11-2013
Zwerfafval

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Halderberge

 

Onderwerp: zwerfafval

Datum: 28 november 2013

 

Geacht college,

 

Onze gemeente voert per 1 januari 2014 Diftar in. Er bestaat de kans voor een onbedoeld neveneffect van de invoering van Diftar, namelijk de toename van zwerfafval.

 

De fractie van Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks) heeft begrepen dat het Rijk extra geld beschikbaar stelt voor het opruimen van zwerfafval (zie artikel in BN De Stem van 27 november met als titel: Rucphen gaat vaker zwerfafval opruimen).

 

In dit kader hebben wij de volgende vragen:

  1. Klopt het dat het Rijk extra geld ter beschikking stelt aan gemeenten voor het opruimen van zwerfafval?
    Zo ja:
  2. Heeft u al een aanvraag ingediend?
  3. Voor welk bedrag komt Halderberge in aanmerking?
  4. Is dit een geoormerkt budget?
  5. Worden er voorwaarden gesteld aan de besteding van de gelden?

 

Uw reactie zie ik graag spoedig tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks),

 

Frits Harteveld

27-11-2013
Harteveld eerste man Progressief Halderberge
Harteveld eerste man Progressief Halderberge

HALDERBERGE - Frits Harteveld is gekozen tot lijsttrekker van Progressief Halderberge. De leden van de partij waarin PvdA, D66 en GroenLinks samenwerken, hebben unaniem voor Harteveld gekozen. Harteveld is aan zijn tweede raadsperiode bezig. "Hij heeft ervaring en is deskundig op vele gebieden.

 

Bron: Halderbergse Bode

20-11-2013
Frits Harteveld gekozen tot lijsttrekker
Frits Harteveld gekozen tot lijsttrekker

Progressief Halderberge heeft in de ledenvergadering op 19 november 2013 unaniem besloten om Frits Harteveld te benoemen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.

 

Frits is aan zijn tweede raadsperiode bezig. Hij heeft ervaring en is deskundig op vele gebieden. Daarnaast is hij in staat om mensen te verbinden en met hen samen te werken. Hij wordt in onze partij ervaren als kundig, betrouwbaar en oprecht. Hij past uitstekend in het profiel van de leider van onze partij. Frits is een progressief denker met een sociaal gevoel.

 

Frits is bestuurssecretaris bij NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, heeft een gezin met opgroeiende kinderen (2 op de middelbare school en 2 op de basisschool) en woont in Hoeven.

 

Hij wordt gesteund door Toos Verschuur (Bosschenhoofd) die op de tweede plaats is gekozen. Toos heeft onze partij vertegenwoordigd gedurende de laatste twaalf jaar. Progressief Halderberge is haar zeer dankbaar dat zij deze verantwoordelijkheid met verve heeft geklaard. Ook stellen wij het zeer op prijs dat zij haar ervaring blijft inzetten voor de partij.

 

Op de derde plaats komt Claudia van Domburgh (Oudenbosch). Zij is de jongste kandidaat. Met haar inzet en energie verwacht Progressief Halderberge een frisse aanpak van zaken.

 

Op de vierde plaats is Jan Zagers (Hoeven) gekozen. Hij heeft een schat aan ervaring in de gemeentepolitiek, die hij gemotiveerd wil aanwenden voor Progressief Halderberge.

 

Op de vijfde plaats: Cees van Rees (Stampersgat). Cees heeft een rijke bestuurlijke ervaring en is na zijn pensionering toe aan een nieuwe uitdaging.

 

Op de zesde plaats: Dirk Poot (Hoeven). Dirk is al vertrouwd met politieke zaken. Hij was bij de Tweede Kamer verkiezingen de lijsttrekker van de Piratenpartij. Hij wil zijn ervaring aanwenden in de lokale politiek.

 

Progressief Halderberge is in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing te volgen via de social media: Facebook (Progressief Halderberge) en Twitter (Pr Hberge) en niet te vergeten onze website, www.progressiefhalderberge.nl

 

Progressief Halderberge is trots op de samenstelling van dit team. Twee vrouwen en vier mannen aan de top van onze lijst. We hebben met deze lijst gekozen om ervaring, verjonging en vernieuwing te combineren. Progressief Halderberge gaat met vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen in.

Hieronder ziet u de volledige lijst van Progressief Halderberge

1

Frits  Harteveld                                

Hoeven

2

Toos Verschuur

Bosschenhoofd

3

Claudia van Domburgh-Leerves

Oudenbosch

4

Jan Zagers

Hoeven

5

Cees van Rees

Stampersgat

6

Dirk Poot

Hoeven

7

Marieke Bendeler

Oudenbosch

8

Jan Gildemeijer

Oudenbosch

9

Kees de Ridder

Oud Gastel

10

Carla Gresnich

Oudenbosch

11

Frans Buijs

Hoeven

12

Leo Coret

Oudenbosch

13

Elske Baaijens

Bosschenhoofd

14

Jan Tax

Oudenbosch

15

Ad van den Ouweland

Bosschenhoofd

16

Karel Bartelen

Oud Gastel

17

Tom Diepstraten

Oudenbosch

18

Ferdinand van den Boogaard

Hoeven

19

Kees van de Sande

Oudenbosch

20

Sjaak Aalbers

Oudenbosch

21

Chris Visser-Koghee

Oud Gastel

22

Jeannette Rijks

Oudenbosch

23

Gabriël van der Heijde

Oudenbosch

24

Bernard den Braber

Oudenbosch

25

Wim Brouwers

Oudenboschpage loading