Nieuws archief 2014

23-12-2014
Halderberge kan met contracten niets doen aan

topsalarissen

 

HALDERBERGE – De gemeente Halderberge kan in haar Wmo-contracten met zorgaanbieders niets doen aan salarissen van bestuurders die boven de Balkenende norm uitkomen.

 

Volgens wethouder Jan Paantjens laat de Nederlandse wetgeving dit simpelweg niet toe. Toch heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen een clausule in het financieel besluit omtrent de Wmo opgenomen.

 

Bron: Halderbergse Bode http://internetbode.nl/editie/halderberge/halderberge-kan-met-contracten-niets-doen-aan-topsalarissen-257595

 

19-12-2014
Landbouwverkeer mag niet op Rondweg komen

OUDENBOSCH – De provincie verbiedt landbouwverkeer straks gebruik te maken van de Rondweg. Dat betekent dat dergelijk zwaar verkeer gewoon nog door het centrum van Oudenbosch moet.

Wethouder Frits Harteveld is daar op zijn zachtst gezegd niet gelukkig mee. Hij wil dan ook dat de provincie in de buidel tast om aanvullende maatregelen mogelijk te maken om de veiligheid te waarborgen.

 

Bron: Halderbergse Bode

http://internetbode.nl/editie/halderberge/landbouwverkeer-mag-niet-op-rondweg-komen-258308

 

 

13-12-2014
Geen boete voor kwijtraken van rijbewijs voor

bewoners Halderberge

 

OUDENBOSCH - Halderbergse burgers die hun rijbewijs kwijtraken, worden daarvoor niet langer beboet.

 

Normale kosten

Ze kunnen een nieuw halen tegen de normale kosten, te weten €38,45.

 

Dat is te danken aan een initiatief van de fractie Progressief Halderberge, die daarin donderdagavond de hele gemeenteraad meekreeg.

 

Bron: BN De Stem

08-12-2014
Start Klankbordgroep Doorgaande Route Oudenbosch
Start Klankbordgroep Doorgaande Route Oudenbosch

OUDENBOSCH – De klankbordgroep voor de Doorgaande Route Oudenbosch is aan de slag gegaan.

 

Volgens wethouder Frits Harteveld wordt er hard gewerkt om een ander vorm te geven en in beeld te krijgen. “De inwoners zijn erg enthousiast. De eerste bijeenkomst had een goede opkomst en een van de leden heeft al een extra bijeenkomst opgezet. Een ander is gestart met een enquête om een en ander in kaart te brengen”, aldus een tevreden wethouder.

 

Bron: Halderbergse Bode

http://internetbode.nl/editie/halderberge/start-klankbordgroep-doorgaande-route-oudenbosch-254622

07-12-2014
Forse kritiek op opheffen op begeleidingsgroep

Hoeven 

 

HOEVEN – De begeleidingsgroep Hoeven wordt opgeheven.

Tenminste als het aan het college van B&W ligt.

Volgens wethouder Peter Bons was er vanuit de club geen interesse om de groep om te vormen tot dorpsraad, maar Jan Zagers van Progressief Halderberge is faliekant tegen het plan om de begeleidingsgroep zomaar ter zielen te laten gaan.

 

Bron: Halderbergse Bode

http://internetbode.nl/editie/halderberge/forse-kritiek-op-opheffen-op-begeleidingsgroep-hoeven-254099

06-12-2014
Ondernemers geven Halderberge een magere voldoende

OUDENBOSCH -Een voldoende, maar daarmee is de koek dan ook wel zo'n beetje op. Dat is grofweg de uitslag van een door de gemeente Halderberge gehouden peiling onder ondernemers.

 

De peiling is bedoeld om te weten te komen hoe ondernemend Halderberge aankijkt tegen de verrichtingen van de gemeente.

 

Bron: BN De Stem

 

05-12-2014
Harteveld aan de slag met resultaten

Ondernemerspeiling

 

HALDERBERGE – Wethouder Frits Harteveld is voorzichtig tevreden met de 6,2 die de Halderbergse ondernemers geven voor de dienstverlening van de gemeente.

Ook het feit dat liefst tien procent van de ondernemers heeft meegewerkt aan de enquete stemt hem positief.

Volgens de wethouder bieden de resultaten volop mogelijkheden om aan de slag te gaan met de dienstverlening én de verwachtingen die ondernemend Halderberge heeft.

 

 

Bron: Halderbergse Bode http://internetbode.nl/editie/halderberge/harteveld-aan-de-slag-met-resultaten-ondernemerspeiling-254628

03-12-2014
Steun voor "dorpsraad Hoeven: "Handen af van de

begeleidingsgroep'

 

HOEVEN - In haar strijd tegen opheffing heeft de begeleidingsgroep Hoeven steun gekregen uit politieke hoek. 

Progressief Halderberge heeft het college van B en W een brief gestuurd die er niet om liegt.

 

Bron: BN De Stem

30-11-2014
Opheffen begeleidingsgroep Hoeven

Aan het college van burgemeester en wethouders

Parklaan 15

4730 AA Oudenbosch

 

Hoeven, 30 november 2014.

 

Betreft: uw schrijven d.d. 20 november 2014, kenmerk 307837,

Onderwerp: opheffen begeleidingsgroep Hoeven.

 

Geacht College.

 

Met enige verbazing en teleurstelling hebben wij kennis genomen van uw voorgenomen besluit om de begeleidingsgroep Hoeven op te heffen. Ruim 8 jaar geleden is deze begeleidingsgroep opgericht, destijds om een adviserende rol te spelen in de Centrumplanontwikkeling voor de kern Hoeven. Later toen de Centrumplannen niet meer of gedeeltelijk zouden worden uitgevoerd, hebt u deze begeleidingsgroep meegenomen in de ontwikkeling van een Brede School in Hoeven. Dit plan werd toen losgekoppeld van de Centrumplannen. In de afgelopen 6 jaar is deze groep 25 maal bijeen geweest.

 

Vanaf het begin bestaat deze begeleidingsgroep uit vertegenwoordigers van: KBO Hoeven; ondernemersvereniging Hoeven; Stichting Dorpshuizen, wijkverenigingen; overige verenigingen w.o. muziekvereniging. Kortom een breed gedragen vertegenwoordiging uit de woonkern Hoeven.

Het voorstel tot opheffing van de begeleidingsgroep is, volgens onze fractie, enigszins vreemd tot stand gekomen. In de bijeenkomst met de klankbordgroep op 21 oktober jl. werd door de gemeente plotseling meegedeeld dat dit een afsluitende vergadering was. Dat dit niet de intentie was van de groep is door de voorzitter, de heer Rennings, in een brief van 27 oktober jl. aan het College en de Raad duidelijk gemaakt. Tijdens dit overleg is ook gesproken over handhaving van de begeleidingsgroep en deze adviesgroep te transformeren naar een Dorpsraad naar het model van Stampersgat.

 

De inspraak van burgers (burgerparticipatie en overheidsparticipatie) bij ontwikkelingen in hun woonkern moet verder ontwikkeld gaan worden. In dit verband wijzen wij op de afspraken die gemaakt zijn in het Coalitieakkoord 2014 – 2018 waarin op pag. 5 staat aangegeven: “ Wij dragen het college op burgerparticipatie verder te professionaliseren en te stimuleren. Nota burgerparticipatie vormt een onderdeel van de beleidvorming.

 

Daarbij is de participatieladder richtinggevend”. Ook in het Collegeprogramma 2014 – 2018 wordt op pag. 6 en 7 uitgebreid ingegaan op burger- en overheidsparticipatie en de koers die Halderberge de komende jaren wil volgen op dit gebied. Gezien het voorgaande, past het totaal niet in het beleid van Halderberge om de begeleidingsgroep Hoeven aan de kant te schuiven. Dit is in onze ogen “het kind met het badwater weggooien”. Immers, we hebben het hier wel over 8 jaar ervaring bij een brede vertegenwoordiging uit Hoeven.

 

Dat er in de kern Hoeven nog veel gedaan moet worden moge blijken uit de volgende opsomming van nog te bespreken zaken:

 

- de verkeerssituatie in de Bovendonksestraat en Achter ’t Hof van de
  geplande Brede School bij de Parrestee;

 

- de evt. invulling van woningbouw op de huidige Reuzelaarlocatie;

 

- de toekomst van het kleine winkelcentrum St.Janstraat/Tuin van
  Gerlagh

 

- de nieuwe bestemming van de leegkomende Lindenlommer;

 

- de riolering/herinrichting van

  Hofstraat/St.Janstraat/Bovendonksetraat

 

- het verbeteren van de uitstraling van de winkelstraat St. Janstraat;

 

- de leefbaarheid in de woonkern Hoeven in algemene zin 

 

De “Samenstichting Stampersgat” en de onlangs ingestelde klankbordgroep “Doorgaande route Oudenbosch” zijn positieve voorbeelden van de wijze waarop het beleid van burger- en overheidparticipatie gestalte dient te krijgen. De samenvattende vragen van de Begeleidingsgroep, zoals vermeld op pag. 2 van de brief van 27 oktober 2014 ondersteunen wij dan ook volledig 

 

Wij hopen dat het college de uitgestoken hand van de begeleidingsgroep Hoeven aan zal nemen en met hen stappen gaat zetten naar de oprichting van een “Dorpsraad Hoeven”. 

 

Daarnaast hopen wij, dat ook in andere woonkernen van Halderberge dergelijke burgerinitiatieven gestalten gaan krijgen en dat het college daar positief op in zal springen. Dit sluit namelijk naadloos aan bij de afspraken in het Coalitieakkoord over het stimuleren van overheidsparticipatie. 

 

Tot slot, het zal duidelijk zijn dat onze fractie uw voorgenomen besluit om de klankbordgroep op te heffen niet ondersteund. Wij zijn van mening dat met deze groep mensen gekeken moet worden naar een andere invulling van de taken zoals deze passen bij een “dorpsraad”. Het feit dat er in Hoeven inwoners zijn die actief willen meedenken moeten wij met beiden handen aanpakken. Laat deze kans toch vooral niet aan u voorbij gaan! 

 

Wij hopen spoedig een positieve reactie van u te mogen ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Zagers.

Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks)  

 

22-11-2014
Frits Harteveld in bestuur Werkplein

HALDERBERGE – Wethouder Frits Harteveld neemt namens de gemeente Halderberge zitting in het bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant.

Wethouder Jan Paantjens is indien nodig zijn plaatsvervanger.

 

Bron: Halderbergse Bode

http://internetbode.nl/editie/algemeen/frits-harteveld-bestuur-werkplein-252119

page loading