Gemeenteraadsverkiezingen 2018 – Programma voor alle inwoners

— omdat jij BELANGRIJK bent — wil Progressief Halderberge voor alle inwoners:

 • stoepen en wegen goed onderhouden, want dat is essentieel voor de veiligheid voor iedereen;
 • netjes en goed onderhouden openbaar groen met aandacht voor goede milieuvriendelijk onkruidbestrijding;
 • nadat de bouw van de basisscholen in de afgelopen 4 jaren is afgerond, aandacht voor de (her)bouw van het Markland College;
 • buurtpreventie – een geweldig initiatief van onze inwoners – blijven steunen en faciliteren;
 • dat Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) zichtbaarder moeten zijn in de woon- en leefomgeving;
 • dat BOA’s zichtbaarder moeten zijn in de woon- en leefomgeving en actief gaan handhaven op het gebied van parkeren, zwerfafval en hondenpoep en geuroverlast; ook in het buitengebied;
 • een pilot met ‘wijkgericht werken’ starten om inwoners meer te betrekken bij hun wijk en afspraken te maken over de inzet van middelen;
 • multiculturele en intergenerationele initiatieven steunen, die gericht zijn op het creëren van dwarsverbindingen tussen mensen die normaal gesproken in dezelfde wijken/straten nauwelijks contact met elkaar hebben;
 • de wijkteams, die goed functioneren, verder uitbouwen;
 • dat racisme en discriminatie onacceptabel zijn;
 • vrijheid van religie en religie met vrijheid;
 • dat ontmoetingen tussen verschillende groepen van geloofs- en levensovertuiging moeten worden gestimuleerd door een jaarlijkse terugkerende ontmoeting;
 • samenwerken met andere gemeenten, die zich uitspreken voor sluiting van kerncentrales en in het bijzonder Doel;
 • dat Halderberge een zelfstandige gemeente blijft en zet in – gelet op goede ervaringen van de afgelopen periode – op samenwerking binnen het verband van de zogenaamde D6-gemeenten: Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen, Zundert en Halderberge;
 • geen giftreinen en extra goederentreinen door Halderberge; wij moeten blijven inzetten op een duurzame oplossing, namelijk een ‘dedicated spoor’;
 • het plaatsen van geluidschermen naast het spoor – om geluid en trillingen te verminderen – blijven steunen;
 • een onafhankelijk onderzoek of het West Brabantse spoortracé geschikt is voor de enorme toename van gevaarlijke stoffen op dit spoor en gedurende dit onderzoek er geen toename mag zijn van het aantal bewegingen op dit traject;
 • dat de mening van onze inwoners altijd belangrijk is; daarom dient er bij ieder project, wat direct van invloed is op de woon- en leefomgeving, altijd een mogelijkheid te zijn (klankbordgroep, digipanel of andere vormen) tot inspraak;
 • onze ambassadeurs (2 per kern met pluimen/ waarderingen) behouden;
 • dat de raad verder werkt aan een opzet om onze inwoners aan de voorkant bij plannen te blijven betrekken;.
 • zoeken naar succesvolle voorbeelden van de verhouding tussen gemeentebestuur en inwoners, onderwijs, verenigingen en ondernemers (Code Oranje) door bijvoorbeeld het inzetten van een inwonersjury, inwonersconsultatie, twee roulerende raadszetels voor inwoners, buurtcoöperaties en buurtbegrotingen;
 • goede voorbeelden hoe we respectvol met elkaar omgaan blijven steunen;
 • de dienstverlening aan onze inwoners, zoals werken op afspraak, blijven optimaliseren en daarbij doorgaan met het project ‘prettig contact met de overheid;
 • meer informatie geven als gemeente zodat er beter kan worden gecommuniceerd met onze inwoners, onderwijs, verenigingen en ondernemers over waarom besluiten worden genomen en wat de gevolgen daarvan zijn;
 • een pilot met ‘wijkgericht werken’ starten om inwoners meer te betrekken bij hun wijk en afspraken te maken over de inzet van middelen;
 • jaarlijks bekijken of lastenverlaging tot de mogelijkheden behoort;
 • dat iedereen recht heeft op de zorg die hij of zij nodig heeft, zowel ouderen als jongeren. Daarbij is een goede samenwerking tussen hulpverleners cruciaal; de zorgvrager moet zelf de regie behouden.