Gemeenteraadsverkiezingen 2018 – Programma voor kwetsbare groepen

— omdat jij BELANGRIJK bent — wil Progressief Halderberge voor kwetsbare groepen:

 • aandacht voor kwetsbare groepen zoals mensen die uit huis worden geplaatst, die in aanmerking komen voor een ‘schakelhuis’;
 • huiselijk geweld en pestgedrag tegengaan;
 • de experimenten met de bijstand zoals het basisinkomen met interesse blijven volgen en succesvolle experimenten ook voor onze gemeente inzetten;
 • dat degene die echt niet kan werken, goed wordt begeleid en een zinvolle dagbesteding krijgt;
 • dat er geen stapeling van eigen bijdragen mogelijk is voor zorg;
 • doorgaan met de huidige aanpak om statushouders te activeren door intensief contact om zo de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken;
 • vluchtelingen meer maatwerk bieden bij hun integratie; lager opgeleiden stimuleren om naast hun inburgering ook praktijkervaring op te doen, zoals stages, vrijwilligerswerk en andere leer/werk mogelijkheden;
  initiatieven die eenzaamheid verminderen/tegengaan faciliteren en steunen; om eenzaamheid tegen te gaan zijn: onderling contact, ontmoetingsplaatsen (steunpunten), digitale vaardigheid en omzien naar elkaar van primair belang. Ook ouderen willen vaak nuttig zijn voor anderen bijvoorbeeld als vrijwilliger; dit moeten we mogelijk blijven maken;
 • dat mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld of gevolgen van klimaatverandering, worden opgevangen en de zorg en hulp krijgen die nodig is; dat ze zo snel mogelijk de taal leren zodat we ze kunnen begeleiden naar werk;
 • dat Halderberge voorop moet lopen als het gaat om de rechten van de mens door het voldoen aan het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van de Verenigde Naties (VN-verdrag Handicap);
 • doorgaan met de Meet & Match-bijeenkomsten om contacten te leggen, samenwerking te zoeken om zo verder te komen;
 • inzetten op meer garantiebanen bij de gemeente dan de 6 fte die er nu al zijn gerealiseerd;
 • het project van de gemeente Halderberge ‘Werk voorop’ behouden en uitbreiden;
 • mensen die niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, niet thuis laten zitten. Iedereen heeft recht op werk of een zinvolle dagbesteding.